מנכ"ל

 

אחראי/ת:

 

לנהל את הפעילות השוטפת והיומיומית של העמותה.

להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית וועד העמותה.

להכין הצעת תקציב שנתי  ותכנית שנתית.

להפעיל את הועדות השונות וחברי והעד המנהל כגוף המבצע, לקידום יעדי ומטרות העמותה.

לטפל בגיוס משאבים ממקורות שונים.

להחליט על הקצאת כספים ותקציבים ליעדים השונים ולפעילויות, בהתאם לצורך.

לנהל נכון את התרומות שניתנות ולדאוג למימושן בהתאם לייעודן, ככל ונתרמו להגשמת ייעוד מסוים ולא כללי.

משרת מכוח תפקידו כחבר בכל הועדות.