ועדת קשרי פנים וחוץ ומדיה

אחראי על:

מיתוג העמותה ופיתוח קשרי הפנים והחוץ שלה.

גיוס תרומות, מלגות, גיוס משאבים ושיתופי פעולה.

הקשר בין העמותה למוסדות, גופים וארגונים (פרטיים, ציבוריים, אקדמאיים) בתחום פעילות העמותה ו/או כאלה שעולים בקנה אחד עם מטרות העמותה.

הקשר בין העמותה לארגונים דומים בארץ וארגונים מקבילים בחו"ל, וטיפוח הקשר עימם.

הקשר עם מטפלים אחרים וחדשים, לרבות ליווי ותמיכה במטפלים.

הקשר עם הציבור, להעלאת מודעותו לפעילויות העמותה.

קיום קשר עם ארגונים בינלאומיים.

איסוף מידע על פעילויות ותכנים בארץ ובחו"ל הקשורים עם פעילות העמותה.