יו"ר הוועד הלשכה והדוברות

 

מכהנ/ת גם כיו"ר האסיפה הכללית.

מפקח/ת באופן כללי על ענייני העמותה.

מנהל/ת את ישיבות הוועד המנהל ואת האסיפה הכללית.

אחראי/ת לספירת הקולות בהצבעות, בחירות, מינויים, אם בהצבעה פיסית ואם באמצעות כתב הצבעה.

אחראי/ת על קשרי הפנים והחוץ של העמותה בשיתוף עם יו"ר הוועדה לקשרי פנים וחוץ.