גזברות

 

הועדה אחראית על:

 

ענייני הכספים של העמותה.

תשלום כספים למטרות שאושרו על ידי הועד המנהל.

רישום של כל ההתנהלות הכספית הנכנסת והיוצאת.

גביית דמי החבר השנתיים מחברי עמותה חדשים וותיקים.

גביית כל סכום אחר בגין פעילויות בתשלום.

הגשת דוח כספי שנתי לוועד המנהל ולאסיפה הכללית.